ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ «Центр надання адміністративних послуг»

 виконавчого комітету Маневицької селищної ради

 

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Відділ «Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого комітету Маневицької селищної ради (далі - Відділ ЦНАП) є структурним підрозділом виконавчого комітету Маневицької селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно з переліком, визначеним рішенням селищної ради.

2. Відділ ЦНАП підконтрольний селищному голові і керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету, підзвітний Маневицькій селищній раді та її виконавчому комітету.

3. Відділ ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про Єдиний Державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про захист персональних даних»», «Про доступ до публічної інформації»,  іншими законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рішеннями Маневицької селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

4. Відділ ЦНАП не має статусу юридичної особи та утримується за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади. Відділ має свій фірмовий бланк та в межах повноважень здійснює листування з установами та організаціями усіх форм власності з питань щодо надання адміністративних послуг. Структура та чисельність відділу ЦНАП затверджується селищною радою

5. Положення встановлює правові засади організації діяльності та компетенцію відділу ЦНАП, порядок взаємодії із суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг.

Положення про відділ ЦНАП затверджується селищною радою. Організація роботи відділу  ЦНАП здійснюється відповідно до Регламенту відділу ЦНАП.

6. Перелік адміністративних послуг, що надаються  у відділі ЦНАП, визначається селищною  радою та містить адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

7. На основі узгоджених рішень у відділі ЦНАП забезпечується надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування, територіальних громад, обласних, районних адміністрацій та територіальних органів центральних органів виконавчої влади відповідно до повноважень, передбачених чинним законодавством.

8. З метою забезпечення оптимальних умов отримання послуг суб’єктами звернень за рішенням селищної ради можуть утворюватися віддалені робочі місця (далі – ВРМ) відділу ЦНАП, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, визначеного рішенням селищної ради.

9. Відділ ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг через адміністраторів,  державних реєстраторів та інших посадових осіб органу місцевого самоврядування, у тому числі  шляхом їх взаємодії  із суб’єктами надання адміністративних послуг.

10. Суб’єкти надання адміністративних послуг, за необхідності, можуть здійснювати прийом суб’єктів звернень у приміщенні відділу ЦНАП, в його ВРМ відповідно до затвердженого Переліку адміністративних послуг.

11. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через відділ  ЦНАП, і має становити не менше 40 годин на тиждень.

12. Графік роботи та час прийому відділу ЦНАП визначається рішенням виконавчого комітету селищної ради.

ІІ.МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ЦНАП

 1. Метою роботи відділу ЦНАП є надання якісних адміністративних послуг суб’єктам звернень.

2. Основні завдання відділу ЦНАП:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший термін та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедур надання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг;

4) створення доступних та зручних умов для надання суб’єктам звернень адміністративних послуг;

5) прийом від суб'єкта звернення заяви та необхідних документів для надання адміністративної послуги, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

6) видача суб’єктам звернень результату надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), оформлені суб’єктами надання адміністративних послуг;

7) забезпечення взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

8) здійснення державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців;

9) здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

10) організація надання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру;

11) реалізація повноважень виконавчих органів селищної ради з питань реєстрації місця проживання/перебування осіб, формування та ведення Реєстру територіальної громади відповідно до законодавства;

12) організація та ведення системи електронного документообігу;

13) контроль за термінами надання адміністративних послуг;

13) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів;

3. Відділ ЦНАП при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з суб’єктами надання звернень, іншими відділами та управліннями селищної ради, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

ІІІ.ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ ЦНАП

1. Відділ ЦНАП відповідно до покладених завдань:

1) надає суб'єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг;

2) приймає від суб'єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видає суб’єктам звернень (при пред’явленні документа, що посвідчує особу) або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку результати надання адміністративних послуг, оформлені суб’єктами надання;

4) забезпечує взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки;

       5) організовує здійснення  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації  юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

       6) забезпечує організацію видачі документів дозвільного характеру через  адміністратора у порядку та у відповідності до вимог Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;

7) здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

8 ) надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законом;

9)  готує пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг;

10) отримує у встановленому порядку від виконавчих органів, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності селищної ради матеріали, необхідні для виконання завдань, покладених на відділ;

11забезпечує представництво на засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться виконавчим комітетом Маневицької селищної ради;

9) організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції відділу ЦНАП;

10)  вносить пропозиції керівництву селищної ради щодо вдосконалення роботи відділу ЦНАП.

2. Відділ УНАП має право:

1) отримувати від суб’єктів надання послуг інформацію, пов’язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю;

2) відмовляти у прийнятті документів, необхідних для надання адміністративної послуги, у разі подання суб’єктом звернення документів не в повному обсязі;

3) у разі наполягання суб'єкта звернення здійснювати прийом неповного пакету документів із відповідною відміткою в заяві (описі);

    1. інформувати керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень.

                ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДДІЛУ ЦНАП

1. Відділ ЦНАП очолює начальник.

2. Начальник відділу ЦНАП:

          1) здійснює керівництво відділом, забезпечує організацію та взаємодію адміністратора відділу із суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг;

          2) здійснює моніторинг діяльності відділу, проводить аналіз кількості звернень від суб’єктів звернень, вхідних та вихідних документів, у тому числі реєстраційного та дозвільного характеру;

          3) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

          4) координує діяльність працівників відділу,  контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

          5) може виконувати  функції адміністратора;

          6) організовує діяльність відділу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності його роботи;

         7) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення заходів;

  8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства, дорученнями керівництва селищної ради та цим Положенням.

3. Начальнику відділу ЦНАП підпорядковуються адміністратори,  державні реєстратори та інші спеціалісти відділу ЦНАП.

4. На час відсутності начальника відділу ЦНАП його обов’язки виконує адміністратор.

        5. На посади начальника та посадових осіб відділу ЦНАП призначаються громадяни, які мають вищу освіту, досвід, знання та вміння, необхідні для роботи в органах місцевого самоврядування. Усі працівники приймаються і звільняються з посад селищним головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Начальник та спеціалісти відділу ЦНАП діють в межах повноважень, визначених законодавством та посадовими інструкціями, що затверджуються селищним головою.

Державні реєстратори можуть виконувати функції адміністраторів.      

7. Організація роботи відділу ЦНАП і ВРМ здійснюється відповідно до Регламенту відділу ЦНАП.

8. Діловодство відділу ЦНАП ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.

V. НАДАННЯ СУПУТНІХ ПОСЛУГ У ВІДДІЛІ ЦНАП

1. У приміщенні відділу ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

2. Супутні послуги надаються суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі.

 

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДДІЛУ ЦНАП

1. Фінансування діяльності відділу ЦНАП здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2. Майно відділу ЦНАП перебуває на балансі виконавчого комітету селищної ради та використовується відповідно до чинного законодавства.

 

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ

1. Працівники відділу ЦНАП за порушення вимог законодавства щодо порядку надання адміністративних послуг, антикорупційного законодавства та розголошення інформації про особу, яка стала їм відома в процесі виконання їх повноважень, несуть відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2. Дії або бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до керівництва відповідного суб’єкту надання адміністративної послуги, селищного голови, до судових та правоохоронних органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. Шкода, заподіяна суб’єктам звернень посадовими особами під час виконання їх обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. Посадова особа відділу ЦНАП має право на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку співробітників і громадян.

VIIІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Припинення діяльності відділу ЦНАП здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

Гід державних послуг. Банер